Relaxation massage - £50 60mins

Deep Tissue              - £50 60mins 

 

Sport massage          - £50 60mins 

 

Lymphatic massage  - £50 60mins

 

Swedish massage   - £50 60mins  
 

Head massage        - £30 30mins 
 

Reflexology              - £50 50mins